Is er altijd een omgevingsvergunning nodig voor een mantelzorgwoning?

Het is onder voorwaarden mogelijk om vergunningvrij een mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning.

Om vergunningvrij een mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet voldaan worden aan de regels die in het bijlage II bij het Bor zijn gesteld voor bijbehorende bouwwerken. Bij een ‘bijbehorend bouwwerk’ gaat het om een bouwwerk dat ‘functioneel verbonden’ is met het hoofdgebouw. Voor mantelzorgwoningen die bij een woning worden gebouwd is bepaald dat deze per definitie beschouwd worden als ‘functioneel verbonden’. Het bijbehorend bouwwerk mag aan de achterzijde van de bestaande woning vast worden gebouwd of als apart bouwwerk in de achtertuin. De maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw is afhankelijk van de oppervlakte van het achtererf. Het bebouwingsgebied is het achtererf gebied plus eerdere uitbreidingen en aanbouwen bij het hoofdgebouw. Op grotere erven is vergunningsvrij meer toegestaan. Bij een bebouwingsgebied tot 100 m2 geldt een maximum van 50% van het bebouwingsgebied; · Bedraagt het bebouwingsgebied 100 tot 300 m2 is het maximum 50 m2 , vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m 2 · In geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2 is het maximum 90 m2 , vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 , tot een maximum van in totaal 150 m2 · Voor een mantelzorgvoorziening in het buitengebied (buiten bebouwde kom) zijn de mogelijkheden nog iets ruimer. Als voorwaarde geldt dan wel dat het gaat om een bijbehorend bouwwerk dat geheel of in delen kan worden verplaatst (woonunit, woonwagen of andersoortig verplaatsbaar gebouw) Uitgebreidere informatie over wat is toegestaan, kan worden gevonden op www.omgevingsloket.nl en in de recent verschenen brochure die voor vergunningvrije bijbehorende bouwwerken is verschenen. Het bijbehorend bouwwerk mag maximaal uit één bouwlaag bestaan. Ook worden er eisen gesteld aan de maximale hoogte en het dak. Als de mantelzorg wordt beëindigd mag het bijbehorende bouwwerk blijven staan, maar mag het niet als aparte woning gebruikt worden. Een eventuele keuken of badkamer moet dan worden verwijderd. 8 Voor de realisatie van een grotere mantelzorgwoning of indien een mantelzorgvoorziening om andere redenen niet vergunningvrij kan worden gebouwd, is een omgevingsvergunning nodig. Zo’n vergunning moet de gemeente afgeven als de mantelzorg -woonvoorziening voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan (en het Bouwbesluit). Als de mantelzorgwoning niet past binnen het bestemmingsplan kan de gemeente vergunning verlenen om van het bestemmingsplan af te wijken. Relevante belangen, ook van omwonenden, moeten hierbij afgewogen worden. Als er wel/ook vergunning nodig is voor afwijken bestemmingsplan kan het antwoord op de vraag of er sprake is van een zorgvraag en van een mantelzorgrelatie een rol spelen bij het oordeel van de gemeente (bij het gebruik van de bevoegdheid een ‘kruimelafwijking’ te verlenen o.b.v. het Bor. Of een omgevingsvergunning nodig is voor een mantelzorgwoning kan eenvoudig worden gecontroleerd met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Hier vindt u ook een brochure over het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken.https://www.omgevingsloket.nl//

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op